"Alles wat je nodig hebt voor het werken met aluminium draad"
Gratis een Combi tang 3-in-1 bij bestellingen boven €75,-

Volg ons

”pinterest_icon” ”youtube_icon”

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen koper en Draadhobbyshop. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.Op overeenkomsten tussen de koper en Draadhobbyshop waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.


Identiteit ondernemer:

Draadhobbyshop
Allersma 41
5655CB Eindhoven
tel. 040-8446126
info@draadhobbyshop.nl
KvK 67615813
BTW nummer NL001690221B12

Overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes door Draadhobbyshop zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Bij duidelijk herkenbare fouten of vergissingen in de aanbiedingen is Draadhobbyshop niet gehouden de aanbieding uit te voeren. Na totstandkoming van een koopovereenkomst, kan de overeenkomst slechts worden gewijzigd of geannuleerd indien en voor zover Draadhobbyshop hiermee (schriftelijk) instemt. Indien overeenkomst met instemming van Draadhobbyshop wordt gewijzigd of geannuleerd, dient koper alle hieraan verbonden kosten te vergoeden.


Betaalmethodes

Voor het betalingsverkeer werkt Draadhobbyshop samen met MultiSafepay. Er worden viif betaalmethodes aangeboden: IDeal, Paypal, Bancontact, Betaal na ontvangst en Overboeking. Door te kiezen voor een betaalmethode ga je akkoord met de voorwaarden van de betreffende dienst.

Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te  ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper. Koper kan het product in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Wenst de koper gebruik te maken van het herroepingsrecht dan zal hij het product met  alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Draadhobbyshop retourneren binnen 14 dagen. De koper maakt de retour zending bekend aan Draadhobbyshop en dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn terug gestuurd door een verzendbewijs.


Ontbinding
Draadhobbyshop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de koper de verplichtingen niet volledig of tijdig nakomt. Bij opschorting of ontbinding van de overeenkomst is Draadhobbyshop op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten als gevolg hieruit ontstaan. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.


Garantie
Draadhobbyshop staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.  Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Draadhobbyshop, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Levering
Draadhobbyshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Draadhobbyshop kenbaar heeft gemaakt. Draadhobbyshop zal  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Draadhobbyshop tot het moment van bezorging aan de koper.


Retour
Er geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling in je bezit is. Binnen deze termijn mag je, tenzij anders vermeld, het artikel bekijken en beoordelen of terug zenden. Controleer altijd direct na ontvangst van het artikel of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, verzoeken we je zo snel mogelijk, maar toch uiterlijk binnen 24 uur, contact met ons op te nemen om dit te melden. Dit kan per email via info@draadhobbyshop.nl. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in de originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor jou rekening. Vul voor de afhandeling de gegevens in bij Retourneren op de website.


Aansprakelijkheid
Behoudens eigen opzet of grove schuld, is Draadhobbyshop niet aansprakelijk voor schade hetzij direct, hetzij indirect, veroorzaakt door ongeschiktheid of verkeerd gebruik van de geleverde goederen.


Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden en overhandigd worden aan Draadhobbyshop. De koper geeft ieder geval 4 weken de tijd aan Draadhobbyshop om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Maart 2020